Torsdag 17. mars kl 17:00
Sted: Auditorium 1, Institutt for geofag, Blindern
ved: Heidrun Asgeirsdatter Ullerud, Lisa Østvik Jørandli og Eline Haga Kråbøl.


Heidrun Asgeirsdatter Ullerud, PhD-stipendiat i biologi ved Naturhistorisk museum, Tøyen: "Kartlegging av vegetasjon til bruk i klimamodeller"

Økologer kartlegger helst natur i felt, og lager veldig detaljerte kart over små områder. I klimamodeller brukes svært generell informasjon om vegetasjon, gjerne hentet fra modeller eller satellittbilder. Heidrun forsker på metodene økologer bruker og skriver doktorgrad om hvordan de kan forbedres. I dette foredraget viser hun hvordan økologer jobber med kartlegging, og gir noen ideer til hvordan kartene kan være nyttige i klimamodellering.

Lisa Østvik Jørandli, masterstudent i hydrologi ved UiO: "Koblingen mellom jord- /flomskred og værsystemer - en måte å forbedre skredvarslingen?"

Jord- og flomskred er naturfenomener som forekommer hyppig i Norge, og de forårsaker årlig skader for store summer på hus og infrastruktur. Vi vet at disse ofte oppstår på grunn av intens og/eller langvarig nedbør. NVE har i dag ansvaret for skredvarslingen i Norge, og i samarbeid med de undersøkes det nå om det er enkelte typer værsystemer som bringer med seg nedbøren som forårsaker denne type skred. Hvis man finner sammenhenger mellom disse vil det kunne være mulig å varsle eventuelle skred tidligere enn i dag.

Eline Haga Kråbøl, masterstudent i hydrologi ved UiO: "Undersøkelse og framskrivninger av ras i Norge ved bruk av en nedbør-avløpsmodell"

Skred er en av de mest ødeleggende naturkatastrofer som finnes og en bedre forståelse av utløsende faktorer er derfor viktig. I oppgaven blir en hydrologisk modell, Distance Distribution Dynamics Model (DDD), brukt til å simulere hydrologisk forhold for skredhendelser i Norge. Målet er å undersøke om DDD-modellens representasjon av mark- og grunnvann kan gi informasjon om utløsende faktorer for skred.

Møtet blir etterfulgt av pizza og mineralvann sammen med kolleger og studenter.