Anders Bryn, Naturhistorisk museum: "Samspillet mellom vegetasjon, mennesker og klima"

Anders Bryn jobber med vegetasjons- og naturtyper og hvordan disse påvirker klimaet. Han er forsker ved Naturhistorisk museums geo-økologiske forskningsgruppe. Han har jobbet mye med anvendt forskning og kartlegging av vegetasjonstyper og naturtyper i terrestriske miljøer. Har jobbet spesielt med temaene vegetasjonstyper og naturtyper, skoggrenser og klima, gjengroing og forvaltning av kulturlandskap, utmarksbeiting og kulturhistorie, potensiell naturlig vegetasjon (PNV), landskapsøkologi og reiseliv.

Møtet blir etterfulgt av sosialt samvær med enkel bevertning.

Sted: NVE (Middelthunsgt 29), møterom Glomma.