Inger Hanssen-Bauer, met.no: "Norsk klimaservicesenter (KSS)".  

Norsk klimaservicesenter (KSS) er et samarbeid mellom met.no, NVE og UniResearch, med hovedformål å fremskaffe og formidle klimadata som beslutningsgrunnlag for klimatilpasning; - i dialog med viktige brukergrupper. Mandatet inkluderer 

• å være hovedkanal for enkel tilgang til nasjonale observasjoner, klimaprojeksjoner og klimaprodukter med klimatilpasning som hovedformål 

• Tilrettelegge oversiktlig informasjon om Norges klima 

• Sørge for oppdatert informasjon om historisk, nåværende og fremtidig klimautvikling 

• Gjennom dialog å kvalitetssikre, legge til rette og formidle relevante analyser av dagens klima og projeksjoner av klimaendringer 

• Støtte opp om klimamålene i met.no’s strategiske plan og i NVEs klimatilpasningsstrategi  

Inger Hanssen-Bauer har sin utdannelse fra Universitetet i Bergen, der hun tok doktorgraden på klimatiske effekter av Alta-utbygginga. Hennes viktigste forskningsfelt er historisk og framtidig klimautvikling i Norge og Arktis. Hun er seniorforsker ved Meteorologisk institutt i Oslo og professor ved Høgskolen i Telemarks avdeling i Bø. Hun er bidragsyter til kapittel 11 i IPCCs hovedrapport 4 («Climate Change 2007: The Physical Science Basis»). 

Møtet blir etterfulgt av sosialt samvær med enkel bevertning. 

Sted: NVE (Middelthunsgt 29), møterom Glomma.