Referat fra årsmøte i Oslo Geofysikers Forening, tirsdag 30. mai 2017.


Møtet fant sted i NVE sine lokaler i Middelthunsgate 29.
Det var 25 deltagere tilstede.


Konstituering av møtet:
Styrets leder Solfrid Agersten hilste deltagerne velkommen.

Sak 1) Valg av ordstyrer.
Solfrid Agersten ble valgt.

Sak 2) Valg av referent.
Pål Evensen ble valgt.

Sak 3) Godkjenning av innkalling.
Innkallingen ble godkjent.

Sak 4) Godkjenning av dagsorden.
Dagsorden ble godkjent.

Sak 5) Referat fra forrige årsmøte.
Solfrid gikk gjennom referatet, uten merknader fra møtedeltakerne. Referat godkjent.

Sak 6) Årsberetning 2016-2017.
Heidi gikk gjennom hovedpunktene i årsberetningen. Den fullstendige årsberetningen var vedlagt
møteinnkallingen og det var ingen merknader fra møtedeltakerne. Årsberetningen anses dermed
godkjent.

Sak 7) Regnskap for året 2016.
Ole redegjorde for regnskapet i revidert stand. Regnskapet ble godkjent.

Sak 8) Budsjett for året 2017.
Ole redegjorde for budsjettet. Budsjettet ble godkjent.

Sak 9) Innkomne saker.
Det var ikke meldt inn noen saker til møtet.

Sak 10) Valg.
Valgkomiteens representant Bjørn Harald Hval Flobekk orienterte om komiteens arbeid.
Følgende styremedlemmer var på valg:
● Solfrid Agersten (MET) - tok gjenvalg
● Galina Ragulina (NGI) - tok gjenvalg
● Ole Einar Tveito (MET) - tok gjenvalg
Samtlige ble valgt med akklamasjon.
Siden Tom Andersen gikk ut av styret i fjor har det vært kun 5 styremedlemmer dette året.
Valgkomiteen hadde derfor funnet ytterligere en kandidat, for å opprettholde antallet på 6 personer.
Følgende ble derfor foreslått valgt inn i styret:
● Kjersti Gisnås (NGI)
Kjersti ble valgt med akklamasjon.

Følgende styremedlemmer var ikke på valg:
● Heidi Anette Grønsten (NVE)
● Pål Evensen, pensjonist (tidl. MET).

Revisorer har vært
● Dag Roger Kristoffersen (MET)
● Knut Helge Midtbø (MET)
Begge hadde sagt seg villige til å fortsette i vervet og ble gjenvalgt med akklamasjon.

Valgkomiteen har bestått av
● Bjørn Harald Hval Flobekk (MET)
● Christian Jaedicke (NGI)
● Miriam Jackson (NVE)
Samtlige er innstilte på å fortsette (minst) et år til.

Fra salen ble det minnet om at det iht. vedtektene 1 ) er styret som oppnevner valgkomiteen. Det ble
foreslått at styret foreslår 4 rullerende medlemmer, der ett og ett medlem skiftes ut hvert år. De
foreslåtte kandidater til valgkomiteen velges av årsmøtet. Styret tar med seg dette forslaget i sitt
videre arbeid.
1 ) §12-2

Sak 11) Eventuelt.
Styret etterlyste gode forslag til framtidige møter og ekskursjoner (lokalisering, tema,
foredragsholdere etc.). Her er et knippe av hva som ble foreslått på møtet:
● Kjerraten i Åsa (dagstur). Kan være litt fysisk krevende.
● Grunnvannets rolle i samfunnet
● Kvikkleireskredet på Romerike (Sørum) 2016
● Kjeller Vindteknikk
● Ny T-bane Fornebu-Majorstuen: geologiske utfordringer
● Oseanografi: Forsuring/forsøpling av havområder
● Indre bølger i Oslofjorden generert av skipstrafikk
● Norsk Romsenter: Romvær
● Birkeland-jubileet 2017

Foredraget i forkant av årsmøtet:

Miljøhensyn inn i vassdragsforvaltningen, v/Jon Arne Eie.
Et omforent politisk mål etter 2.verdenskrig var at alle skulle få elektrisk strøm. Utbyggingen innenfor
norsk vannkraft fikk imidlertid først fart på 1950-1960-tallet og var frem til 1980-tallet preget av
mange store utbygginger. Utbyggingen inntil 1960-tallet var preget av at det var ingeniørene som
rådde, miljøet ble lite hensyntatt. Først på begynnelsen av 1960-tallet var det en gryende
miljøbevissthet i samfunnet. Det ble etter hvert steile fronter mellom miljøbevegelsen og behovet for
utbygging av vannkraft Noe måtte gjøres, og ved kongelig resolusjon i 1960 ble
“Undersøkelseskomitèen vedrørende fredning mot vassdragsutbygginger” opprettet. Den første
nasjonalparken ble åpnet i 1962. Samme år fikk NVE miljøfaglig kompetanse, som første statlige
organ. Knut Ove Hillestad ble ansatt, tidligere bygartner i Horten. Han ble leder for «Kontoret for
landskapspleie og naturvern». Oppgaven var å overbevise ingeniørene om at vassdragsutbyggingen
kunne gjøres på en mer landskapsvennlig måte, for eksempel med utforming og revegetering av
massetipper og etablering av terskler. Den første utbyggingen det ble satt naturvilkår i konsesjonen
(av juni 1962) var til Oslo Lysverkers utbygging i Hallingdal (Uste - Nes). Her ble det blant annet laget
en terskelplan og bygget 56 terskler i elva som skulle ivareta det landskapsmessige uttrykket
(vannspeil), og bedre forholdene for fisk. Andre store utbygginger som ble nevnt var
Aurlandsutbyggingen (omfattende og kontroversielle), Ulla-Førre (største utbygging i Norge, men lite
kontroversiell) og Altautbyggingen (svært omstridt, med store protestaksjoner). Verneplanen for
vassdrag utgjør i dag 389 vernede vassdragsobjekter, hvorav noen vassdrag benyttes som
referansevassdrag og for å studere naturlig utvikling av vassdrag.
Jon Arne Eie er tidligere leder for Seksjon for miljøtilsyn i NVE. Han har skrevet boken “ Miljøhensyn
inn i norsk vassdragsforvaltning 1963-2014” utgitt av NVE (2016).


Etter møtet ruslet de fleste deltakerne over til restaurant Sushiwok for en god prat over en eksotisk
matrett.

 

Vedtekter for Oslo Geofysikeres Forening

ORG NR 914 114 640

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er: Oslo Geofysikeres Forening og ble stiftet 21.februar 1949

§ 2 Formål

a. Holde medlemmene orientert om utviklingen innefor de forskjellige områder av geofysikken og dens grenseområder.
b. Ved diskusjoner og selskapelig samvær fremme dannelse av et bredt geofysisk miljø.
c. Sørge for at geofysikere som besøker Norge bringes i kontakt med norskt geofysisk miljø, og i den utstrekning økonomien tillater det enten selv eller i samarbeid med andre foreninger innkalle utenlandske geofysikere som foredragsholdere.
d. Gå aktivt inn for tiltak som kan fremme geofysisk forskning i Norge.

§ 3 Medlemmer

Ordinært medlem kan enhver bli som arbeider eller har arbeidet aktivt innenfor geofysikkens forskjellige områder og dens grenseområder. Andre interesserte har anledning til å bli hospiterende medlemmer. Bare ordinære medlemmer har stemmerett i foreningens indre anliggender. Kontingent den samme for ordinære og hospiterende medlemmer. Studenter kan bli medlemmer for en redusert kontingent, 2/5 av kontingent for et ordinært medlem.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

Alle ordinære medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Styrets sammensetning.

Styret består av en leder og fem styremedlemmer, de velges på årsmøtet.

§ 7 Møter

Det holdes 3 eller 4 ordinære møter pr semester. Indre anliggender kan tas opp på slike møter dersom ønsket. Første møte i høstsemesteret er en ekskursjon, siste møte i vårsemesteret er Årsmøtet.

§ 8 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i mai måned, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel, skjønt foreningen sender ut program for semestrene og i praksis vet man om årsmøtet 2-3 måneder før det arrangeres. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med de stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme. Skriftlig fullmakt godkjennes ved alle avstemminger.
Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer (normalt leder) og det føres protokoll av valgt styremedlem.
Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest på siste ordinære møte før årsmøtet i vårsemesteret. Vedtak om vedtektsendringer baseres på 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Andre saker behandles/avgjøres når 2/3 av fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet

En avstemming i indre anliggender er gyldig, når minst halvparten av de stemmeberettigede medlemmer har avgitt stemme. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene (unntaket er som beskrevet i forrige paragraf vedtak om vedtektsendringer som krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer). Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. I tilfelle stemmelikhet, teller fungerende leders stemme for 2. Skriftlig fullmakt godkjennes ved alle avstemminger.

§ 10 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Behandle årsberetning
2. Behandle regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Vedta budsjett
6. Velge:
a) Leder og styremedlemmer
b) Revisorer

§ 11 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 12 Styret

Foreningen ledes av et styre som består av leder og fem styremedlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver..
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere foreningen utad.
Styret skal holde møte når leder forlanger det eller et flertall av styremedlemmene gjør det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 14 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene Omtalt para 8 og 9.

§ 15 Oppløsning

Oppløsning av Oslo Geofysikeres Forening kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Referat fra årsmøte i Oslo Geofysikers Forening, tirsdag 11. mai 2016.


Møtet fant sted i NVE sine lokaler i Middelthunsgate 29.

Det var 12 deltagere tilstede.


Konstituering av møtet:


Leder Irene Brox Nilsen hilste deltagerne velkommen.

Sak 1) Valg av ordstyrer.

Irene Brox Nilsen ble valgt.

Sak2) Valg av referent.

Solfrid Agersten ble valgt.

Sak 3) Godkjenning av innkalling.

Innkallingen ble godkjent.

Sak 4) Godkjenning av dagsorden.

Dagsorden ble godkjent.

Sak 5) Referat fra forrige årsmøte.

Det ble lest av leder Irene Brox Nilsen. Det ble bemerket at antall tilstedeværende ikke var med i referatet, samt at valg på styreleder sto misledende til at hun var gjenvalgt for to år.

Referatet ble godkjent.

Sak 6) Årsberetning 2015-2106.

Beretningen ble lest av Irene Brox Nilsen. Det ble bemerket at julemøtets foredragsholdertilknytning
til firma kunne strykes.

Årsberetningen ble godkjent.

Sak 7) Regnskap for året 2015.

Økonomiansvarlig Ingjerd Haddeland var med på telefon og redegjorde for regnskapet.

Regnskapet ble godkjent.

Sak 8) Budsjett for året 2016.

Økonomiansvarlig Ingjerd Haddeland var med på telefon og redegjorde for budsjettet.

Budsjettet ble godkjent.

Sak 9) Innkomne saker.

Det var ikke kommet inn noen saker.

Sak 10) Valg.

Valgkomiteens representant Bjørn Harald Flobekk orienterte om komiteens arbeid. Følgende styrerepresentanter takker for seg:

 • Irene Brox Nilsen, styreleder (UiO)
 • Ingjerd Haddeland, kasserer (Tidligere NVE, nå GLB)
 • Tom Andersen, styremedlem (tidl. Statkraft nå pensjonist)

Følgende nye representanter har sagt seg villige til å stille som styrerepresentanter:

 • Pål Evensen (tidl. MET, nylig pensjonist)
 • Heidi Anette Grønsten (NVE)

Årsmøtet bemerket at det var noe uheldig at styret nå vil bestå av kun fem personer og at Tom ikke hadde blitt spurt om å bli med videre. Han takket dog nei da han ble spurt i møtet om å fortsette. Årsmøtet takket det tidligere styret og godkjente den nye styresammensetningen som nå ble på fem personer mot tidligere 6 personer:

 • Solfrid Agersten, MET (valgt 2015)
 • Ole Einar Tveito, MET (valgt 2015)
 • Galina Ragulina, NGI, (valgt 2015)
 • Pål Evensen, nylig pensjonist fra MET (valgt 2016)
 • Heidi Anette Grønsten NVE (valgt 2016)

Valgkomiteen fortsetter med samme personer som tidligere:

 • Bjørn Harald Flobekk (MET)
 • Christian Jaedicke (NGI)
 • Miriam Jackson (NVE)


Revisorene har også sagt ja til å fortsette som i forrige periode:

 • Knut Helge Midtbø (MET)
 • Dag Kristoffersen (MET)

Foredraget på årsmøtet:

I forkant av årsmøtet holdt Kjell Arne Oppebøen et interessant foredrag om et stjerneeksempel på verdiskapning fra geofysikk. Han er tidligere direktør i Norsk Hydro og fortalte oss om Oljeproduksjon fra Troll-feltet. Det vil si, han kalte det ikke lenger å produsere olje, men å tømme feltet for olje. Han dro oss gjennom historien fra da hvor de store oljeselskapene ikke hadde tro på at man ville finne olje på Troll til suksesshistorien om at at alle 160 brønnene er fortsatt operative etter 20 års produksjon.
Hydro tok i bruk horisontale brønner, med godt resultat. De er noen kilometer hver seg og flere brønner har felles krysspunkt i reservoaret. Et bilde over Mexicocity, hvor han tidligere har bodd, med lange rør gjennom gatene i byen, ga en god illustrasjon over omfanget. Han mente at nøkkelen til hvorfor det fortsatt taes opp olje fra Troll er den kontinuerlige nysgjerrigheten på ny teknologi, eksempelvis utvikling av de seismiske målingene og modellene disse dataene går inn i, som tolkes med hensyn til hvor man potensielt kan finne olje. En milepæl var det også da man fant ut at det ikke var vesentlig om det var interferens mellom brønnene, oljen blir tatt opp fra brønner som ligger i dårlig sand, så vel som fra brønner i gode sand og utvinningsgraden er stor.

Etterpå dro omtrent alle oppmøtte til Restaurant Larsen for en god prat over en matbit.

Begynnelsen til Oslo Geofysikeres Forening, OGF, ble tatt 21. februar 1949, ved et konstituerende møte på Meteorologisk institutt. Møtet, som dosent Einar Høiland hadde tatt initiativ til, samlet 25 geofysikere. Blant stifterne finner vi navn med god klang blant geofysikere: foruten Høiland, Vilhelm Bjerknes, Werner Werenskiold, Leiv Vegard, Svein Rosseland og Th. Hesselberg. Universitetet i Oslo og Meteorologisk institutt dominerte gruppen. Bare fysikeren Leiv Harang og Anfinn Refsdal (folk over 50 husker nok Refsdals skoleatlas), kom "utenfra". Vi merker oss at allerede det konstituerende møte ønsket studenter velkomne i foreningen for en årskontingent på 2 kroner, mens kontingent for ordinære medlemmer ble 10 kroner. OGFs dannelse og de første år er levende og godt beskrevet av Petter Dannevig i heftet "Oslo Geofysikeres Forening 1949-1974. Et tilbakeblikk med sikte på fremtiden", som ble utgitt av foreningen ved 25-årsmarkeringen.
Se også den historiske oversikten over foredrag ved medlemsmøter siden 1949.

 

Statutter

Statuttene ble vedtatt oktober 1949, og har en 4-delt formålsparagraf:
- holde medlemmene orientert om geofysikkens utvikling;
- fremme et sosialt miljø;
- kontakt med internasjonale geofysikere; og
- fremme norsk geofysisk forskning.

 

Etableringen av OGF må ses i lys av etterkrigstidens fremtidsoptimisme. Landet skulle gjenreises etter krigen, og det krevde bred og samlende innsats. Entusiasmen var stor, og troen på materiell fremgang basert på naturvitenskap og teknologi likeså. Viktige sektorer i samfunnsøkonomien krevde geofysisk kunnskap: flytrafikk og annen samferdsel, og utbyggingen av landets vannkraft. Vi legger merke til at kontakten med internasjonale kolleger var viktig for stifterne, og arbeid for å fremme forskning likeså. Norske vitenskapsmenn og -kvinner var selvfølgelig sulteforet på internasjonale kontakter. Tidlige møtereferater nevner sågar enkeltmedlemmers utenlandsreiser.

Ennå fantes ingen nasjonale forskningsråd, derimot diverse fonds. Av særlig interesse er "Professor Birkelands fond for geofysisk forskning", etablert i årene like etter første verdenskrig med en grunnkapital på 280 000 kroner. En "Geofysisk Kommission" ble etablert samtidig, 1919, og hadde som en oppgave å fordele avkastningen fra fondet. I dag er Birkelands-fondet innlemmet i andre beslektete fonds under Vitenskapsakademiet, og Geofysisk Kommisjon har ikke lenger reelle oppgaver. Vi fikk raskt andre betingelser for forskning, da NTNF ble etablert like etter krigen. Det er interessant å minnes at en av dem som bidro mest til å gi landet en moderne forsknings-struktur var geofysikeren Olaf Devik, i egenskap av ekspedisjonssjef i Kirke- og undervisningsdepartementet. Devik ble senere æresmedlem i OGF.

Allerede 9 dager etter stiftelsen ble foreningens første foredragsmøte holdt med professor Rosseland som foredragsholder om "Videnskap og samfund". Ingen dårlig tittel som motto for en forening som alltid har vært sterkt opptatt av geofysikernes rolle i samfunnsutviklingen.