Regula Frauenfelder fra NGI ga oss eksempler på bruk av radarmålinger fra satellitt til å måle små deformasjoner i bakken. Metoden går ut på å registrere tiden et bølgesignal bruker på å reflekteres tilbake til satellitten. Bilder tatt på litt ulike tidspunkt kan da registrere små endringer på noen millimeter. Dette kalles InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar eller radarinterferometri på norsk).  Det gir ganske utrolig nøyaktige data når en vet at satellitten går i en bane 500-700 km over jordoverflaten.  Metoden fungerer best der overflaten er uten vegetasjon, da radarsignalene reflekteres best fra harde overflater som bart fjell eller bygninger.  Når overflaten er dekket av snø eller mye vegetasjon er det nødvendig å montere reflektorer som gir faste punkt med god refleksjon. Dermed kan disse radardataene brukes til å overvåke setninger i undergrunnen. Dette er brukt til å se hva som skjer ved de store byggeprosjektene i Oslo, blant annet rundt Oslo Opera. Bygningene er konstruert på sedimenter som kan være flere titalls meter tykke. Flere steder er det registrert setninger på 10-20 mm pr. år.

Metoden kan også brukes til å overvåke små bevegelser i fjellpartier og er dermed svært viktig i kartleggingen av fjellpartier som kan være utsatt for fjellskred slik som «Mannen». Målinger av bevegelser i ustabile fjellpartier er avgjørende for å vurdere hvor aktiv deformasjonen i et fjellparti er. Ved Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) skal det opprettes en nasjonal database for InSAR-målinger, InSAR Norge, som er den første landsomfattende og gratis nettbaserte karttjenesten for InSAR-data. Tjenesten vil gjøre InSAR-data tilgjengelig for hele Norge. Der kan alle laste ned data gratis for kartlegging av skredutsatte områder eller områder med potensielle setninger. Ved å bruke bilder som er tatt opp hver sjette dag av de europeiske Copernicus-programmets Sentinel-1-satellitter, kan en nå måle og kontinuerlig overvåke bevegelsene med nøyaktighet ned mot en millimeter per år på mer enn tre milliarder punkter i Norge.

Regula ga oss et morsomt og fint innblikk i metoden med spennende eksempler på hva som skjer med setninger i områder med stor infrastrukturutbygging i Oslo-området.